top of page

VEDNÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví – v souladu s platnou legislativou

třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, závazky, apod.)

řádné vedení zákonem stanovení knih a evidencí (účetní deník, hlavní kniha, evidence pohledávek a závazků)

evidence majetku

zpracování daňového přiznání k DPH (včetně kontrolního a souhrnného hlášení)

účetní poradenství

vyhotovení přehledů a výkazů dle potřeb klienta

zastupování na úřadech

Účetnictví a daňová evidence - program Pohoda

bottom of page